شهرستان:

مشاغلمحصولات غذاییقصابی


سوپر گوشت سلامت
سوپر گوشت سلامت
         
خدابندهchevron_leftروستای محمود آباد
سوپر گوشت گنج خانلو
سوپر گوشت گنج خانلو
         
خدابندهchevron_leftخ امام پایین تر از بانک قوامین
قصابی خیری
قصابی خیری
         
ابهرchevron_leftخ دکتر بهشتی جنب امازاده اسماعیل
سوپرگوشت نسترن 5
سوپرگوشت نسترن 5
         
زنجانchevron_leftكوي فرهنگ نسترن 5 بازارچه شهرداري پ 4
سوپر گوشت گنج خانلو
سوپر گوشت گنج خانلو
         
خدابندهchevron_leftسجاس خ امام روبروی بانک کشاورزی
قصابی عسگری
قصابی عسگری
         
ابهرchevron_leftبلوار طالقانی شمالی نبش کوچه شهید دهقان
سوپرگوشت میلاد
سوپرگوشت میلاد
         
زنجانchevron_leftخ روزبه جنب مدرسه رازي پ 86
سوپرگوشت محمدزاده
سوپرگوشت محمدزاده
         
زنجانchevron_leftاسلام اباد خ شهيد حسني پ 318
قصابی گوسفندی
قصابی گوسفندی
         
ابهرchevron_leftاسکندر حاجی جعفری
سوپرگوشت بابائیان
سوپرگوشت بابائیان
         
زنجانchevron_leftخ 15 خرداد جنب مسجد حضرت زينب كبري پ 10
سوپر گوشت قزلباش
سوپر گوشت قزلباش
         
زنجانchevron_leftخ امام ميدان عقاب پ 6
قصابی احمدی
قصابی احمدی
         
ابهرchevron_leftخ وليعصر ابتداي كوچه شهيد معروفخاني
سوپرگوشت رستمی
سوپرگوشت رستمی
         
زنجانchevron_leftسه راه امجديه بطرف اسلام آباد پ 633
سوپر گوشت جعفری
سوپر گوشت جعفری
         
زنجانchevron_leftميدان وليعصر- به طرف بيسيم- خيابان شيخ فضل اله نوري
سوپر گوشت علی آذر
سوپر گوشت علی آذر
         
طارمchevron_leftروستاي درام
سوپرگوشت امید
سوپرگوشت امید
         
زنجانchevron_leftتوحيد چهارراه صدرجهان پ 188
سوپر گوشت مصطفوی
سوپر گوشت مصطفوی
         
زنجانchevron_leftخيابان نواب صفوي پ 68
قصابی بهنام
قصابی بهنام
         
ابهرchevron_leftهيدج خ حكيم هيدجي
سوپرگوشت محرمی
سوپرگوشت محرمی
         
زنجانchevron_left45 متري انصاريه مابين گلستان 12و13 پ 4437
سوپر گوشت شکوری
سوپر گوشت شکوری
         
زنجانchevron_leftاسلام آباد خ 20 متري ايستگاه ترانس پ 236
قصابی امام خمینی
قصابی امام خمینی
         
خرمدرهchevron_leftخ امام خميني
سوپر گوشت حاجیلو
سوپر گوشت حاجیلو
         
خدابندهchevron_leftروستای پسکوهان
قصابی گوسفندی
قصابی گوسفندی
         
ابهرchevron_leftولي عصر نرسيده به ميدان ولي عصر
قصابی گل محمدی
قصابی گل محمدی
         
ابهرchevron_leftخ ولیعصر میدان ولیعصر
سوپرگوشت کاشانی
سوپرگوشت کاشانی
         
زنجانchevron_leftبي سيم خ قدس بالاتر از فشار پ 492
سوپرگوشت مهدی
سوپرگوشت مهدی
         
ابهرchevron_leftشناط،بالاترازبانک ملی
سوپر گوشت کریمی
سوپر گوشت کریمی
         
خدابندهchevron_leftخ امام میدان شهدا
سوپرگوشت قزلباش
سوپرگوشت قزلباش
         
زنجانchevron_leftهنرستان خ فاتح ضلع شرقي
سوپرگوشت همشهری
سوپرگوشت همشهری
         
زنجانchevron_leftبلوار آزادي-خيابان كشاورز-نبش كوچه عراقي
سوپر گوشت برادران رضائی
سوپر گوشت برادران رضائی
         
زنجانchevron_leftشهرك منظريه خ 25 متري پ 1584
قصابی فرخی
قصابی فرخی
         
ماهنشانchevron_leftخ اسلام روبروي فرمانداري
سوپرگوشت حاتمی
سوپرگوشت حاتمی
         
زنجانchevron_leftخ مدرس روبروي فيزيوتراپي فياض بخش پ169
سوپرگوشت پارک
سوپرگوشت پارک
         
زنجانchevron_leftخ امام خ پارك دكتر بهشتي پ 24
قصابی قصر
قصابی قصر
         
ابهرchevron_leftخ دکتر بهشتی مقابل بانک کوی صادرات
سوپرگوشت احمد
سوپرگوشت احمد
         
زنجانchevron_leftگلشهر كاظميه فاز يك خ بخارايي دوم پ 100100
سوپر گوشت نمونه
سوپر گوشت نمونه
         
خدابندهchevron_leftخ امام میدان امام حسین (ع)
قصابی پیرایش
قصابی پیرایش
         
ماهنشانchevron_left خ اسلام
سوپرگوشت امید
سوپرگوشت امید
         
زنجانchevron_leftبي سيم نرسيده به پل پ 55
سوپرگوشت رستمی
سوپرگوشت رستمی
         
زنجانchevron_leftخ 17 شهریور جنب گرمابه کاظمی پ130
سوپرگوشت اسلامی
سوپرگوشت اسلامی
         
زنجانchevron_leftخ جمهوري اسلامي ترانس دوم پ 452
سوپرگوشت ولیعصر
سوپرگوشت ولیعصر
         
زنجانchevron_leftشهرك انصاريه 16 متري نبش بوستان دهم پ831
سوپرگوشت موسوی
سوپرگوشت موسوی
         
زنجانchevron_leftانصاريه نبش بوستان هفتم پ 566
قصابی خیری
قصابی خیری
         
ابهرchevron_leftخ دكتر بهشتي كوچه شهيد معصومي
قصابی بهنام
قصابی بهنام
         
ابهرchevron_leftخ امام نبش کوی ابهریان
قصابی غزل
قصابی غزل
         
ایجرودchevron_leftروستاي جوقين
قصابی داودی
قصابی داودی
         
خرمدرهchevron_leftخ سيد جمال الدين خ ملاصدرا
سوپرگوشت یوسفی
سوپرگوشت یوسفی
         
زنجانchevron_leftبازار پايين جنب سراي ذبيحيان پ 46
سوپرگوشت داود
سوپرگوشت داود
         
زنجانchevron_leftخ امام جنب كوچه حاج نوروزلر پ 297